Kalendar obaveza za JANUAR 2023. godine

R. br. VRSTA OBAVEZE Rokovi
po danima
I A k c i z e
1. Uplata akcize obračunate za period 16 - 31. decembar 2023. godine 15.01/16.01. *
2. Dostavljanje podataka o akciznim proizvodima i akciznim markicama za IV kvartal 2023. godine 15.01/16.01. *
3. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za decembar 2023. godine 15.01/16.01. *
4. Podnošenje PP OA za obračun akcize za decembar 2023. godine 15.01/16.01. *
5. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.01.
6. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku meseca) - Obrazac - REF-ETE 20.01.
7. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku meseca) - Obrazac - REF-I 20.01.
8. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari - (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-T 20.01.
9. Uplata akcize obračunate za period 1 - 15. januar 2023. godine 31.01.
10. Podnošenje popisnih listi akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine 31.01.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV i uplata PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u decembru 2023. godine - koji nisu PDV obveznici 10.01.
2. Podnošenje PPPDV sa POPDV i uplata PDV za decembar 2023. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.01/16.01. *
3. Podnošenje PPPDV sa POPDV i uplata PDV za IV kvartal 2023. godine 15.01/16.01. *
4. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.01/16.01. *
5. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za kvartalne obveznike 15.01/16.01. *
6. Podnošenje zahteva za promenu tromesečnog u mesečni poreski period (po želji obveznika) 15.01/16.01. *
7. Dostavljanje obaveštenja o otkupu poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV i sekundarnih sirovina od lica koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV izvršenom u 2023. godini 15.01/16.01. *
8. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 17.01. *
9. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za kvartalne obveznike 17.01. *
10. Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama za nabavku dobara i usluga u IV kvartalu 2023. godine (Obrazac REF 5) 30.01.
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za decembar mesec 2023. godine 15.01/16.01. *
2. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u decembru 2023. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.01.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za decembar 2023. godine 15.01/16.01. *
3. Paušalci kod kojih se značajnije promeni obim poslovanja, odnosno prometa i drugi uslovi od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje i visinu poreske obaveze podnose PPDG-1R 31.01.
4. Dostavljanje Obrasca PPP-PO svim primaocima prihoda u 2023. godini 31.01.
5. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.01.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za decembar 2023. godine 05.01.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u decembru 2023. godine 10.01.
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za decembar 2023. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.01/16.01. *
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za decembar 2023. godine za osnivače koji u svom društvu rade, ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.01/16.01. *
6. Plaćanje komunalnih taksa - za decembar 2023. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
15.01/16.01. *
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za decembar 2023. godine (za obveznike koji nisu odložili plaćanje poreza i doprinosa) 31.01.
VI Računovodstvo i revizija
1. Usvajanje izveštaja o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2023. godine 29.01/30.01. *
VII Devizno poslovanje
1. Podnošenje izveštaja o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) - za IV kvartal 2023. godine 10.01.
2. Podnošenje izveštaja o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2) - za IV kvartal 2023. godine 10.01.
3. Podnošenje izveštaja o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1) - za IV kvartal 2023. godine 10.01.
4. Podnošenje izveštaja o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1) - za IV kvartal 2023. godine 10.01.
5. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za IV kvartal 2023. godine 10.01.
6. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za IV kvartal 2023. godine 10.01.
7. Podnošenje izveštaja o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - na Obrascu GRU - za IV kvartal 2023. godine 10.01.
8. Podnošenje izveštaja o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - na Obrascu RN - za IV kvartal 2023. godine 10.01.
VIII Javne nabavke
1. Krajnji rok da naručilac objavi zbirno obaveštenje o dodeli ugovora koje je, u četvrtom tromesečju prethodne godine, zaključio na osnovu okvirnog sporazuma ili na osnovu sistema dinamične nabavke - član 109. stav 2. Zakona o javnim nabavkama 30.01.
2. Naručilac, na Portalu javnih nabavki, objavljuje podatke o vrednosti i vrsti javnih nabavki iz čl. 11-21. Zakona o javnim nabavkama, i to po svakom osnovu za izuzeće posebno, kao i podatke o javnim nabavkama iz člana 27. stav 1. ovog zakona 31.01.

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.