Kalendar obaveza za JUL 2023. godine

R.
br.
VRSTA OBAVEZE Rokovi
po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16-30. jun 2023. godine 15.07. / 17.07. *
2. Dostavljanje podataka o akciznim proizvodima i akciznim markicama za II kvartal 2023. godine 15.07. / 17.07. *
3. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za jun 2023. godine 15.07. / 17.07. *
4. Podnošenje PP OA za obračun akcize za jun 2023. godine 15.07. / 17.07. *
5. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.07.
6. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku meseca) - Obrazac - REF-ETE 20.07.
7. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku meseca) - Obrazac - REF-I 20.07.
8. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biogoriva koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari - (po isteku kvartala) - Obrazac - REF-T 20.07.
9. Uplata akcize obračunate za period 1-15. jul 2023. godine 31.07.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV, uplata PDV i elektronsko evidentiranje obračuna PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u junu 2023. godine - koji nisu PDV obveznici 10.07.
2. Podnošenje PPPDV sa POPDV, uplata PDV i elektronsko evidentiranje obračuna PDV za jun 2023. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.07. / 17.07. *
3. Podnošenje PPPDV sa POPDV, uplata PDV i elektronsko evidentiranje obračuna PDV za II kvartal 2023. godine 15.07. / 17.07. *
4. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.07. / 17.07. *
5. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za tromesečne obveznike 15.07. / 17.07. *
6. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 16.07. / 18.07. *
7. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za kvartalne obveznike 16.07. / 18.07. *
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za jun mesec 2023. godine 15.07. / 17.07. *
2. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1-30.6.2023. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2022. godinu 30.07. / 31.07. *
3. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u junu 2023. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 05.07.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za jun 2023. godine 15.07. / 17.07. *
3. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1-30.6.2023. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2023. godinu 30.07. / 31.07. *
4. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 05.07.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za jun 2023. godine 05.07.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u junu 2023. godine 10.07.
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za jun 2023. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.07. / 17.07. *
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za jun 2023. godine za osnivače koji u svom društvu rade, ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.07. / 17.07. *
6. Plaćanje komunalnih taksa - za jun 2023. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
15.07. / 17.07. *
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za jun 2023. godine (za obveznike koji nisu odložili plaćanje poreza i doprinosa) 31.07.
8. Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine 31.07.
VI Računovodstvo i revizija
1. Dostavljanje dokumentacije obveznika revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2022. godinu Agenciji za privredne registre 31.07.
VII Devizno poslovanje
1. Podnošenje izveštaja o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) - za II kvartal 2023. godine 10.07.
2. Podnošenje izveštaja o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2) - za II kvartal 2023. godine 10.07.
3. Podnošenje izveštaja o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1) - za II kvartal 2023. godine 10.07.
4. Podnošenje izveštaja o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1) - za II kvartal 2023. godine 10.07.
5. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-1 - za II kvartal 2023. godine 10.07.
6. Podnošenje izveštaja o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) - na Obrascu DI-2 - za II kvartal 2023. godine 10.07.
7. Podnošenje izveštaja o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova - na Obrascu GRU - za II kvartal 2023. godine 10.07.
8. Podnošenje izveštaja o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima - na Obrascu RN - za II kvartal 2023. godine 10.07.
VIII Javne nabavke
1. Krajnji rok da naručilac objavi zbirno obaveštenje o dodeli ugovora koje je, u drugom tromesečju tekuće godine, zaključio na osnovu okvirnog sporazuma ili na osnovu sistema dinamične nabavke - Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/2019) (član 109. stav 2. ZJN) 30.07. / 31.07. *

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.