Kalendar obaveza za JUN 2023. godine

R.
br.
VRSTA OBAVEZE Rokovi
po danima
I Akcize
1. Uplata akcize obračunate za period 16. - 31. maj 2023. godine 15.6.
2. Podnošenje PP OAEL i uplata obračunate akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za maj 2023. godine 15.6.
3. Podnošenje PP OA za obračun akcize za maj 2023. godine 15.6.
4. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti nabavljene za grejanje (po isteku meseca) - Obrazac - REF-G 20.6.
5. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije (po isteku meseca) - Obrazac - REF-ETE 20.6.
6. Podnošenje zahteva za refakciju akcize za derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe (po isteku meseca) - Obrazac - REF-I 20.6.
7. Uplata akcize obračunate za period 1. - 15. jun 2023. godine 30.6.
II Porez na dodatu vrednost
1. Podnošenje PPPDV, uplata PDV i elektronsko evidentiranje obračuna PDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV i iz člana 44. stav 3. za obaveze nastale u maju 2023. godine - koji nisu PDV obveznici 10.6./12.06.*
2. Podnošenje PPPDV sa POPDV, uplata PDV i elektronsko evidentiranje obračuna PDV za maj 2023. godine od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV, ukoliko je mesečni obveznik PDV, i od strane ostalih obveznika PDV - sa mesečnim poreskim periodom, uključiv i obveznika iz člana 36a Zakona 15.6.
3. Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za sticanje statusa pretežnog izvoznika za mesečne obveznike 15.6.
4. Najraniji rok za podnošenje zahteva za povraćaj poreskog kredita za mesečne obveznike 16.6.
5. Rok za podnošenje Centrali Poreske uprave zahteva za refakciju PDV stranom obvezniku za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji u 2022. godini (Obrazac REF 1) 30.6.
6. Rok za podnošenje Centrali Poreske uprave zahteva za refakciju PDV humanitarnoj organizaciji za dobra nabavljena u Republici Srbiji u 2022. godini (Obrazac REF 2) 30.6.
III Porez na dobit pravnih lica
1. Uplata mesečne akontacije poreza na dobit za maj mesec 2023. godine 15.6.
2. Podnošenje obrazaca PB 1, PBN, PBN 1, PBN 2, PBN 3, PBPJ i PDP za konačnu obavezu za porez na dobit za 2022. godinu i utvrđivanje akontacije za 2023. godinu 29.6.
3. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dobit za period 1.1 - 31.05.2023. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2022. godinu 30.6.
4. Uplata poreza po odbitku u skladu sa članom 40. Zakona i podnošenje PDPO/S prijave, uključiv i 1% poreza po odbitku za otkup sekundarnih sirovina i otpada pri isplati
IV Porez na dohodak građana
1. Dostavljanje pisanog obaveštenja na Obrascu OZU o zaključenim ugovorima sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u maju 2023. godine (OZU dostavljaju isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, Poreskoj upravi) 5.6.
2. Uplata akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti - za maj 2023. godine 15.6.
3. Podnošenje poreske prijave za izmenu akontacije poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti za period 1.1 - 31.05.2023. godine - obveznici koji vrše izmenu akontacije po poreskoj prijavi za 2022. godinu 30.6.
4. Podnošenje elektronske PPP-PD prijave pre isplate prihoda
V Ostali porezi i doprinosi i druge fiskalne obaveze
1. Uplata naknade za priređivanje posebnih igara na sreću 5.6.
2. Podnošenje Obrasca IOSI i uplata obaveze po istom - za maj 2023. godine 5.6.
3. Plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za ugovore sklopljene u maju 2023. godine 10.6./12.06*
4. Uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za maj 2023. godine (preduzetnici koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade i paušalci) 15.6.
5. Podnošenje PP-ODO za doprinose za socijalno osiguranje za maj 2023. godine za osnivače koji u svom društvu rade, ali nemaju zasnovan radni odnos - plaća poslodavac 15.6.
6. Plaćanje komunalnih taksa - za maj 2023. godine
- za grad Beograd
- za ostale opštine u Republici Srbiji - prema datumu u rešenju
15.6.
7. Uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za poslodavce koji nisu izvršili isplatu zarada za maj 2023. godine (za obveznike koji nisu odložili plaćanje poreza i doprinosa) 30.6.
VI Računovodstvo i revizija
1. Dostavljanje dokumentacije obveznika revizije za 2022. godinu Agenciji za privredne registre 30.6.

* Prema članu 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ispunjenje poreske obaveze sastoji se u plaćanju, o dospelosti, dugovanog iznosa poreza.

Utvrđen porez na način iz člana 54. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom.

Dakle, kada dan za plaćanje pada u neradni dan, docnja neće postojati ukoliko prvog narednog radnog dana sredstva po osnovu plaćenog poreza budu evidentirana na odgovarajućem računu javnih prihoda.