KALENDAR rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za AVGUST 2023. godine

ROK VRSTA OBAVEZE PROPIS
5.8. Podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu avgustu 2023. godine Član 5. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 159/2020)
5.8. Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec jul 2023. godine na obrascu:
- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti
Član 12. Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izveštavanja o korišćenju, odnosno o investiranju sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 101/2018)
5.8. Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom
- Obrazac IOSI
Član 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016)
5.8. Direktni korisnik je dužan da Trezoru dostavi plan za izvršenje budžeta, za period septembar-decembar 2023. godine, pri čemu se mogu korigovati ranije dostavljeni planovi na mesečnom nivou Član 14. Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 144/2022)
10.8. Korisnici javnih sredstava dužni su da Centralnom registru, u elektronskom obliku, dostavljaju neophodne podatke za mesec jul 2023. godine Član 27. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019)
15.8. Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija Pregled broja zaposlenih kod korisnika budžeta lokalne vlasti za mesec jul 2023. godine - Obrazac 1;
Obrazac 1 preuzima se sa sajta Ministarstva finansija i popunjen, potpisan i skeniran obrazac dostavlja se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs
Član 6. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti u 2023. godini ("Službeni glasnik RS", broj 21/2023)
15.8. Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
15.8. Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5 Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
31.8. Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za jul 2023. godine Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021,  118/2021 i 138/2022)
31.8. - Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec jul 2023. godine;
- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec jul 2023. godine ako nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata
Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (US), 113/2017 i 95/2018 (autentično tumačenje))

NAPOMENA:

Rokovi se u slučaju da padaju u dane kada organ ne radi, pomeraju tako da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 (autentično tumačenje).