KALENDAR rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za JANUAR 2023. godine

ROK VRSTA OBAVEZE PROPIS
5.1. Podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu januaru 2023. godine Član 5. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 159/2020)
5.1. Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec decembar 2022. godine na Obrascu - IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti Član 12. Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izveštavanja o korišćenju, odnosno o investiranju sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 101/2018)
5.1. Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI Član 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016)
10.1. Korisnici javnih sredstava dužni su da Centralnom registru, u elektronskom obliku, dostavljaju neophodne podatke za mesec decembar 2022. godine Član 27. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019)
10.1. Indirektni korisnici budžetskih sredstava republičkog i lokalnog nivoa vlasti, korisnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sastavljaju i dostavljaju periodične izveštaje o izvršenju budžeta, odnosno finansijskih planova za period januar-decembar 2022. godine Član 6. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)
10.1. Indirektni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju direktnim korisnicima specifikacije vraćenih sredstava, koja su im preneta na podračun za redovnu delatnost prema razdelima, glavama, funkcijama, a koja nisu potrošena, na Obrascu SVS - Specifikacija vraćenih budžetskih sredstava Član 3. Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 120/2012)
15.1. Podnošenje izveštavanja o izvršenim rashodima direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike za plate za decembar 2022. godine. Izveštaj čini Prilog 1 koji se sa pečatom i potpisom odgovornog lica dostavlja Ministarstvu finansija, elektronskim putem Član 13. Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2022. godini ("Službeni glasnik RS", broj 24/2022)
15.1. Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija izveštaj o planiranim i izvršenim rashodima za plate u decembru 2022. godine na Obrascu PL-1 - Plate zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti i Obrascu PL-2 - Broj zaposlenih kod korisnika budžeta jedinice lokalne vlasti Član 7. Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2022. godini ("Službeni glasnik RS", broj 24/2022)
15.1. Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
15.1. Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5 Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
20.1. - Direktni korisnici budžetskih sredstava koji imaju indirektne korisnike konsoliduju podatke iz dobijenih izveštaja indirektnih korisnika i sastavljaju Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta predaju Upravi za trezor
- Direktni korisnici budžetskih sredstava sastavljaju izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-decembar 2022. godine i podnose ga Upravi za trezor
- Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju izveštaj o izvršenju finansijskog plana za period januar-decembar 2022. godine i podnose ga Upravi za trezor
- Republički fond za zdravstveno osiguranje sastavlja Konsolidovani izveštaj o izvršenju finansijskog plana za period januar-decembar 2022. godine i podnosi ga Upravi za trezor
Član 6. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020)
31.1. Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za decembar 2022. godine Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 153/2020, 44/2021 i 118/2021)
31.1. - Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec decembar 2022. godine
- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec decembar 2022. godine i u slučaju kad nije izvršio isplatu zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata
Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (US), 113/2017 i 95/2018 (autentično tumačenje))

NAPOMENA:

Rokovi se u slučaju da padaju u dane kada organ ne radi, pomeraju tako da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 (autentično tumačenje).