KALENDAR rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za JUL 2023. godine

ROK VRSTA OBAVEZE PROPIS
1.7. Lokalni organ uprave nadležan za poslove finansija grada sastavlja konsolidovani izveštaj grada i podnosi Upravi za trezor Član 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon) i 138/2022)
5.7. Ministar dostavlja uputstvo za pripremu nacrta budžeta Republike Srbije Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon) i 138/2022)
5.7. Ministar dostavlja uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalnoj vlasti, kao i Fiskalnu strategiju organizacijama za obavezno socijalno osiguranje Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon) i 138/2022)
5.7. Podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu julu 2023. godine Član 5. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 159/2020)
5.7. Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec jun 2023. godine na Obrascu:
- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti
Član 12. Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izveštavanja o korišćenju, odnosno o investiranju sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 101/2018)
5.7. Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI Član 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016)
5.7. Korisnik je dužan da Trezoru dostavi plan za izvršenje budžeta, za period avgust-decembar 2023. godine, pri čemu se mogu korigovati ranije dostavljeni planovi na mesečnom nivou Član 14. Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 144/2022)
10.7. Korisnici javnih sredstava dužni su da Centralnom registru, u elektronskom obliku, dostavljaju neophodne podatke za mesec jun 2023. godine Član 27. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019)
10.7. - Indirektni korisnici budžetskih sredstava sastavljaju periodični izveštaj o izvršenju budžeta (1.1-30.6.2023. godine) i dostavljaju ga direktnom korisniku elektronskim putem preko Informacionog sistema izvršenja budžeta;
- Korisnici sredstava RFZO-a sastavljaju periodični izveštaj o izvršenju svojih finansijskih planova u pisanom i elektronskom obliku (za 1.1-30.6.2023. godine) i dostavljaju ih RFZO-u.
Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2005, 12/2006 i 27/2020)
10.7. Zbirni pregled primljenih molbi za pribavljanje saglasnosti nadležni organ dostavlja na Obrascu ZPM - Zbirni pregled molbi, u pismenom i elektronskom obliku Član 5. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 159/2020)
15.7. Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
15.7. Jedinice lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija Pregled broja zaposlenih kod korisnika budžeta lokalne vlasti za mesec jun 2023. godine - Obrazac 1;
Obrazac 1 preuzima se sa sajta Ministarstva finansija i popunjen, potpisan i skeniran obrazac dostavlja se Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu jls@mfin.gov.rs
Član 6. Pravilnika o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti u 2023. godini ("Službeni glasnik RS", broj 21/2023)
15.7. Vlada dostavlja Narodnoj skupštini predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije i odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje Član 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2020, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon) i 138/2022)
15.7. Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5 Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
20.7. - Direktni korisnici vrše konsolidaciju podataka iz tromesečnih izveštaja o izvršenju budžeta za period 1.1-30.6.2023. godine i podnose Upravi za trezor u elektronskoj formi kroz informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja;
- OOSO sastavljaju periodične izveštaje o izvršenju finansijskih planova i podnose ga Upravi za trezor u elektronskoj formi kroz informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja;
- RFZO podnosi u elektronskoj formi periodične izveštaje o izvršenju finansijskih planova i dostavlja Upravi za trezor - pojedinačno za svakog korisnika i zbirno za sve korisnike sredstava Fonda.
Član 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2005, 12/2006 i 27/2020)
31.7. Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za jun 2023. godine Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021 i 138/2022)
31.7. - Obaveze poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec jun 2023. godine;
- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun za mesec jun 2023. godine u slučaju da nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknadu zarade. Uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena kao i razloge zbog kojih nije izvršena isplata.
Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (Odluka US), 113/2017 i 95/2018 (autentično tumačenje))

NAPOMENA:

Rokovi se u slučaju da padaju u dane kada organ ne radi, pomeraju tako da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 (autentično tumačenje).