KALENDAR rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za MART 2023. godine

ROK VRSTA OBAVEZE PROPIS
5.3. Podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava na Obrascu PRM za odlučivanje na sednici Komisije u mesecu martu 2023. godine Član 5. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 159/2020)
5.3. Lokalni organ uprave nadležan za finansije podnosi izveštaj Upravi za trezor o investiranju novčanih sredstava sa konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti na domaćem finansijskom tržištu novca za mesec februar 2023. godine na Obrascu:
- IKRTLV - Izveštaj o investiranju novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalne vlasti
Član 12. Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izveštavanja o korišćenju, odnosno o investiranju sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 101/2018)
5.3. Obaveza poslodavca da prilikom isplate zarada Poreskoj upravi dostavi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom - Obrazac IOSI Član 12. Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Službeni glasnik RS", broj 101/2016)
5.3. Korisnik je dužan da Trezoru dostavi plan za izvršenje budžeta, za period april-decembar 2023. godine, pri čemu se mogu korigovati ranije dostavljeni planovi na mesečnom nivou. Plan izvršenja budžeta dostavlja se kroz sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje, i to za sve izvore finansiranja. Član 14. Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 144/2022)
10.3. Korisnici javnih sredstava dužni su da Centralnom registru, u elektronskom obliku, dostavljaju neophodne podatke za mesec februar 2023. godine Član 27. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019)
10.3. Zbirni pregled primljenih molbi za pribavljanje saglasnosti nadležni organ dostavlja na Obrascu ZPM - Zbirni pregled molbi, u pismenom i elektronskom obliku Član 5. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 159/2020)
15.3. Dostavljanje podataka o planiranim prihodima i primanjima (Obrazac 1), planiranim rashodima i izdacima (Obrazac 2 i Obrazac 2a), koji u sebi sadrže promene nastale po osnovu izmena i dopuna budžeta u toku budžetske godine (rebalans), po osnovu promene aproprijacija i po osnovu korišćenja tekuće budžetske rezerve Čl. 10. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
15.3. Dostavljanje podataka o nivou zaduženosti opštine (grada) na Obrascu 5 Čl. 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu finansijskog izveštavanja o planiranim i ostvarenim prihodima i primanjima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 79/2011)
15.3. Direktni korisnici sredstava budžeta RS dostavljaju Ministarstvu predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon) i 138/2022)
15.3. Direktni korisnici sredstava budžeta RS dostavljaju Ministarstvu godišnji izveštaj o učinku programa za 2022. godinu. Ovi izveštaji se dostavljaju uz predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine Član 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon) i 138/2022)
31.3. - Direktni korisnici sredstava budžeta RS pripremaju godišnji izveštaj za 2022. godinu i podnose ga Upravi za trezor, elektronskim putem;
- Direktni korisnici sredstava budžeta koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor, elektronskim putem kroz informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja
Član 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon) i 138/2022)
31.3. - Direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti godišnji izveštaj za 2022. godinu podnose Upravi za trezor, u elektronskom obliku kroz informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja;
- Direktni korisnici sredstava budžeta lokalnoj vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektnu poresku kontrolu, sravnjuju podatke iz njihovih izveštaja i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta, koji podnose Upravi za trezor, u elektronskom obliku kroz informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja;
- Godišnji izveštaj za 2022. godinu sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu koji se takođe podnosi lokalnom organu uprave nadležnom za finansije
Član 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon) i 138/2022)
31.3. - Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade za mesec februar 2023. godine;
- Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade za mesec februar 2023. godine;
- Ako nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknadu zarade, uz obračun poslodavac dostavlja zaposlenom i obaveštenje da isplata zarade, odnosno naknade zarade, nije izvršena i razloge zbog kojih nije izvršena isplata
Član 121. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (Odluka US), 113/2017 i 95/2018 (autentično tumačenje))
31.3. Obaveza poslodavca da obračuna i uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji nije izvršio isplatu zarade za februar 2023. godine Član 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021 i 138/2022)

NAPOMENA:

Rokovi se u slučaju da padaju u dane kada organ ne radi, pomeraju tako da rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 (autentično tumačenje).