Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru*

VISINA PRAVA OSNOV ZA ISPLATU PORESKI TRETMAN
I. Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada
U visini prevozne karte u javnom saobraćaju član 3. Uredbe;
član 26. PKU OSŠ;
član 101. PKU ZDR;
član 29. PKU KLT;
čl. 65. i 101. PKU SZ;
član 25. PKU SST;
član 47. PKU DO;
član 40. PKU PU,
član 40. PKU JLS;
odnosno prema aktu poslodavca
Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada neoporezivo do 5.017,00 dinara (član 18. stav 1. tačka 1) ZPDG);
Na iznos preko neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi od 10%.
II. Dnevnice za službeno putovanje u zemlji
Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima, teritorijalnoj autonomiji i lokalnoj samoupravi - 150,00 din. član 9. Uredbe Ne oporezuje se po jednoj dnevnici do 3.012,00 din. (član 18. stav 1. tačka 2) ZPDG;
Na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.
Za zaposlene u: osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u zdravstvenim ustanovama, ustanovama kulture, u socijalnoj zaštiti, u ustanovama studentskog standarda, predškolskim ustanovma - 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS prema poslednjem objavljenom podatku - 5.989,55 din. član 26. PKU OSŠ;
član 101. PKU ZDR;
član 29. PKU KLT;
član 65. PKU SZ;
član 25. PKU SST;
član 40. PKU PU
Za ostale prema opštem aktu poslodavca  
III. Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo
Za državne službenike i nameštenike - 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu. član 19. Uredbe Ne oporezuje se do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, a najviše do 50 evra dnevno;
Na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.
Za zaposlene u javnim službama, pod uslovima, na način i u visini utvrđenoj opštim aktom - primena Uredbe, odnosno 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu.
Za ostale prema opštem aktu (ukoliko nije zaključen PKU za delatnost)
Prema kolektivnim ugovorima za pojedine delatnosti;
Član 118. stav 1. tačka 3) Zakona o radu
IV. Naknada troškova smeštaja na službenom putu u zemlji
Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave, zaposlene u socijalnoj zaštiti - u visini priloženog hotelskog računa za prenoćište i doručak, osim za noćenje u hotelu I kategorije ili sa pet zvezdica član 8. Uredbe;
član 65 PKU SZ
Prema priloženim računima
Za zaposlene u: osnovnim, srednjim školama i domovima učenika i zdravstvenim ustanovama, u ustanovama studentskog standarda - u visini priloženog računa osim za noćenje u hotelu lux kategorije član 26. PKU OSŠ;
član 101. PKU ZDR;
član 25. PKU SST
Za ostale prema opštem aktu poslodavca  
V. Naknada troškova smeštaja na službenom putu u inostranstvu
Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave, zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u zdravstvenim ustanovama, u socijalnoj zaštiti, ustanovama studentskog standarda, predškolskim ustanovama - u visini priloženog hotelskog računa za prenoćište i doručak, osim za noćenje u hotelu I kategorije ili sa pet zvezdica član 19. Uredbe;
član 65. PKU SZ;
član 26. PKU OSŠ;
član 101. PKU ZDR;
član 29. PKU KLT;
član 25. PKU SST;
član 62. PKU PU
Prema priloženim računima
Za ostale prema opštem aktu poslodavca  
VI. Naknada troškova prevoza na službenom putu u inostranstvu
Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljenja lica, za zaposlene u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave, zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u zdravstvenim ustanovama, u socijalnoj zaštiti, ustanovama studentskog standarda - u visini cene iz putničke tarife član 26. Uredbe;
član 65 PKU SZ;
član 26. PKU OSŠ;
član 104. PKU ZDR;
član 29. PKU KLT;
član 25. PKU SST
Prema priloženim računima
Za ostale prema opštem aktu poslodavca  
VII. Upotreba privatnog automobila u službene svrhe
Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljenja lica, za zaposlene u državnim organima, u jedinicama lokalne samouprave - 10% od propisane cene za 1l benzina po pređenom kilometru član 11. Uredbe Ne oporezuje se do 30% cene litra benzina pomnoženog s brojem potrošenih litara, najviše do 8.782,00 din. mesečno (član 18. stav 1. tačka 5) ZPDG);
Preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 10%.
Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite i predškolskim ustanovama - do 30% od propisane cene za 1l benzina po pređenom kilometru član 105. PKU ZDR;
član 66. PKU SZ;
član 66. PKU PU
Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika, u ustanovama studentskog standarda - u visini priloženog računa član 26. PKU OSŠ;
član 25. PKU SST
Za ostale prema opštem aktu poslodavca  
VIII. Terenski dodatak
Za državne službenike i nameštenike - u visini 3% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate - 3.593,73 din. član 44. Uredbe Ne plaćaju se doprinosi u skladu sa Instrukcijom br. 414-00-77/2011-01 od 7.10.2011. godine;
Plaća se porez na dohodak građana od 10% na osnovu mišljenja MF broj 413-00-1119/2011-04 od 23.12.2011. godine;
Nema poreskog oslobođenja plaćaju se porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje kao na platu.
Za zaposlene u ustanovama kulture - u visini 3% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u RS prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate - 3.593,73 din. član 29. PKU KLT
Za ostale prema opštem aktu poslodavca  
IX. Otpremnina kod odlaska u penziju
Za državne službenike i nameštenike, izabrana i postavljena lica, za zaposlene u državnim organima i u jedinicama lokalne samouprave - u visini 125% od plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, ali ne niže od dve prosečne zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku statistike na dan isplate (u ovom momentu važeći minimalan iznos je 239.582,00 din. (2 x 119.791,00). član 51. Uredbe;
član 46. PKU JLS
Ne oporezuje se do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom kojim se uređuje rad, odnosno dvostruke prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem važećem podatku: (2 x 119.791,00) =239.582,00 din. - član 9. stav 1. tačka 18) ZPDG;
Na iznos preko toga, prema članu 85. ZPDG, plaća se porez po stopi od 20% na oporezivi prihod koji čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa.
Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika - u visini trostrukog iznosa poslednje isplaćene plate zaposlenog, s tim što ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, ukoliko je to povoljnije za zaposlenog - 359.373,00 din. član 27. PKU OSŠ
Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama - u visini tri prosečne plate zaposlenog u poslednjih 12 meseci, s tim što ne može biti niža od tri prosečne plate kod poslodavca u poslednjih 12 meseci, odnosno tri prosečne zarade isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije - 359.373,00 din. član 105. stav 1. PKU ZDR
Za zaposlene u ustanovama kulture - tri plate koje bi zaposleni ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ne može biti niža od tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, ukoliko je to povoljnije za zaposlenog - 359.373,00 din. član 30. PKU KLT
Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite - najmanje u visini iznosa tri poslednje isplaćene prosečne plate zaposlenog, s tim što ne može biti niža od tri poslednje isplaćene prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije - 359.373,00 din. član 67. PKU SZ
Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda - trostruki iznos poslednje isplaćene plate zaposlenog, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca koja je poznata u momentu isplate, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije. - 359.373,00 din. član 26. PKU SST
Za zaposlene u predškolskim ustanovama - trostruki iznos poslednje isplaćene plate zaposlenog, odnosno tri prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, zavisno od toga šta je povoljnije za zaposlenog - 359.373,00 din. član 43. PKU PU
Za ostale prema opštem aktu poslodavca, a ne niže od dve prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u RS - 239.582,00 din. član 119. Zakona o radu
X. Otpremnina zaposlenima za čijim je radom prestala potreba
Otpremnina pri otkazu ugovora o radu iz člana 179. stav 1. tačka 5) Zakona o radu - u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu član 158. Zakona o radu Ne oporezuje se do iznosa koji je utvrđen Zakonom o radu - član 9. stav 1. tačka19) ZPDG;
Na iznos preko toga, prema članu 85. ZPDG plaća se porez po stopi od 20% na oporezivi prihod koji čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa.
Za zaposlene u javnom sektoru - u visini koja se određuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje njegov radno-pravni status, a koja se obračunava za sve godine rada u radnom odnosu u javnom sektoru član 22. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
XI. Solidarna pomoć
Za državne službenike i nameštenike za slučaj:
1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice ili teže povrede zaposlenog ili obavljanja specijalističkih lekarskih pregleda u okviru lečenja duže i teže bolesti zaposlenog koji se ne finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ili za koje bi zaposleni na osnovu zakazanog termina pregleda čekao duže od godinu dana
2) nabavke medicinsko-tehničkih pomagala za zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;
4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;
5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;
Solidarna pomoć u toku godine, u slučajevima utvrđenim u stavu 1. tač. 1)-5) ovog člana priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu Republike Srbije, a najviše do visine tri prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike što iznosi 260.214,00 din. (86.738,00 x 3).
6) pomoć porodici za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom sa slučaj smrti člana uže porodice, najviše do visine dve prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, što iznosi 173.476,00 din. (86.738,00 x 2);
7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog čija je smrt nastupila kao posledica povrede na radu ili profesionalnog oboljenja - do visine prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, a ako deca borave u predškolskoj ustanovi poslodavac je dužan da nadoknadi troškove boravka u predškolskoj ustanovi što iznosi 86.738,00 din.;
8) rođenja deteta zaposlenog - u visini mesečne prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike što iznosi 86.738,00 din.;
9) štete nastale usled elementarnih nepogoda ili nesrećnim slučajem (požar, poplava, bujica, zemljotres, klizišta i sl.), u porodičnom domaćinstvu u kome živi zaposleni, ako šteta nije nadoknađena iz odgovarajućeg osiguranja, odnosno od štetnika - do visine prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike što iznosi 86.738,00 din.;
10) da zbog promenjene radne sposobnosti usled profesionalne bolesti ili povrede na radu, zaposleni bude raspoređen na radno mesto koje odgovara njegovim radnim sposobnostima sa nižim koeficijentom - mesečno, u visini razlike plate koju je ostvarivao pre raspoređivanja i plate koju ostvaruje na novom radnom mestu;
11) pomoć zaposlenoj za vantelesnu oplodnju - u visini prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, a na osnovu uredne dokumentacije pod uslovom da zaposlena ispunjava propisane kriterijume i da je iskoristila sve mogućnosti ostvarivanja ovog prava u postupku kod Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i lokalne vlasti - 119.791,00 din.;
12) u slučaju smrti zaposlenog, porodica ima pravo na naknadu troškova pogrebnih usluga koji su propisani aktom o troškovima lokalnog komunalnog pogrebnog preduzeća u mestu sahrane, u visini priloženih originalnih računa, a najviše do visine mesečne prosečne zarade u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - što iznosi 86.738,00 din.;
13) zaposleni ima pravo na naknadu troškova pogrebnih usluga, u slučaju smrti člana uže porodice, ako to pravo nije ostvareno po drugom osnovu, na osnovu uredne dokumentacije, u visini priloženih originalnih računa, a najviše do visine mesečne prosečne zarade u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - 86.738,00 din.
čl. 42, 43. i 45. PKU DO Pomoć članu porodice u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog ne oporezuje se do 87.799,00 din. (član 9. stav 1. tačka 9) ZPDG);
Iznos preko toga oporezuje se prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana - po stopi od 20% na oporezivi prihod koji čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa;
Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog ne oporezuje se do 87.799,00 din. (član 18. stav 1. tačka 9a ZPDG);
Preko neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi od 10%;
Neoporezivo do 50.173,00 din. (član 18. stav 1. tačka 7) ZPDG);
Neophodno je da se ispune uslovi propisani Pravilnikom o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti ("Službeni glasnik RS", br. 31/2001 i 5/2005) - bliže uređuje ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 9. stav 1. tač. 10) do 13) i člana 18. stav 1. tačka 7) ZPDG);
Na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.
Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika u slučaju:
1) smrti bračnog druga ili deteta - u visini troškova sahrane prema priloženim računima do neoporezivog iznosa;
2) nastanka trajne teške invalidnosti - u visini dve prosečne plate;
3) bolovanja dužeg od tri meseca u kontinuitetu - u visini jedne prosečne plate jednom u kalendarskoj godini;
4) u slučaju nabavke medicinskih pomagala ili lekova koja su definisana pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava osiguranja - u visini jedne prosečne plate;
5) rođenja ili usvojenja deteta zaposlenog - u visini jedne mesečne prosečne zarade bez poreza i doprinosa - 86.738,00 din.
U slučaju smrti zaposlenog, porodica ima pravo na naknadu troškova sahrane prema priloženim računima, do neoporezivog iznosa, samo kod jednog poslodavca.
Prosečna plata je prosečna plata po zaposlenom u ustanovi u prethodnom mesecu, odnosno prosečna zarada isplaćena u Republici Srbiji u prethodnom mesecu u odnosu na mesec isplate solidarne pomoći, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to povoljnije po zaposlenog.
član 29. PKU OSŠ
Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u slučaju:
1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
2) nabavke medicinsko-tehničkih pomagala za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;
4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;
5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice.
Visina pomoći u toku godine, u navedenim slučajevima priznaje se na osnovu uredne dokumentacije do visine dva neoporeziva iznosa predviđena ZPDG, što u periodu od 1.2.2023. godine do 31.1.2024. godine iznosi najviše do 100.346,00 din. (50.173,00 x 2).
Zaposleni ima pravo na solidarnu pomoć i u sledećim slučajevima:
1) rođenja deteta zaposlenog - u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - 86.738,00 din.;
2) pomoć zaposlenoj za vantelesnu oplodnju - u visini tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, a na osnovu uredne dokumentacije - 359.373,00 din. (119.791,00 x 3);
3) pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine, elementarnih i drugih vanrednih događaja - u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - 86.738,00 din.;
4) drugu solidarnu pomoć u skladu sa opštim aktom.
Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, u visini troškova pogrebnih usluga, do visine neoporezivog iznosa, koji priznaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
čl. 105. i 107. PKU ZDR
Za zaposlene u ustanovama kulture u slučaju:
1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice ili teže povrede zaposlenog, za koji je potreban oporavak u trajanju od najmanje 30 dana neprekidno;
2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice, ukoliko ista nisu obezbeđena u skladu sa posebnim zakonom;
3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;
4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;
5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
6) pomoći maloletnoj deci zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog roditelja;
7) mesečne stipendije tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog koji je preminuo u toku obavljanja poslova radnog mesta na koje je raspoređen - do visine prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez pripadajućih poreza i doprinosa- 86.738,00 din., a u slučaju da deca borave u predškolskoj ustanovi poslodavac je dužan da nadoknadi troškove boravka u predškolskoj ustanovi;
8) pomoć za rođenje deteta zaposlenog, odnosno usvojenja, u visini prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez pripadajućih poreza i doprinosa - 86.738,00 din.;
9) štete nastale usled elementarnih nepogoda ili nesrećnim slučajem (požar, poplava, bujica, klizišta i sl.) u porodičnom domaćinstvu u kome živi zaposleni, ako šteta nije nadoknađena iz odgovarajućeg osiguranja, do visine prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez pripadajućih poreza i doprinosa - 86.738,00 din.
10) pomoć zaposlenoj za jedan pokušaj vantelesne oplodnje - u visini prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednje objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, a na osnovu uredne dokumentacije, pod uslovom da zaposlena ispunjava propisane kriterijume i da je iscrpela sve mogućnosti ostvarivanja ovog prava u postupku kod Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i lokalne vlasti. - 119.791,00 - primena od 28.12.2023.
Visina pomoći u toku godine, u slučajevima utvrđenim u tač. 1)-6), priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, a najviše do visine dva neoporeziva iznosa predviđena Zakonom o porezu na dohodak građana, što u periodu od 1.2.2023. godine do 31.1.2024. godine iznosi najviše do 100.346,00 din. (50.173,00 x 2).
Naknada troškova u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice (bračni drug, deca i roditelji) u visini troškova pogrebnih usluga prema priloženim računima, a najviše do neoporezivog iznosa, u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dohodak građana - 87.799,00 din.
čl. 30. i čl. 31. PKU KLT
Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite u slučaju:
1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
2) nabavke ortopedskih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;
4) nastanka invalidnosti zaposlenog kod poslodavca;
5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;
Visina pomoći u toku godine, u navedenim slučajevima priznaje se na osnovu uredne dokumentacije do visine dva neoporeziva iznosa predviđena ZPDG - što u periodu od 1.2.2023. do 31.1.2024. godine iznosi najviše 100.346,00 din. (50.173,00 x 2);
6) pomoć samohranom roditelju sa detetom do 14 godina života visina pomoći u toku kalendarske godine može biti do visine jedne prosečne zarade u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa za statistiku - 119.791,00 din.;
7) rođenja deteta zaposlenog - u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike- 86.738,00 din.;
8) pomoć zaposlenoj za vantelesnu oplodnju nakon iskorišćenih mogućnosti finansiranih sredstvima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ukoliko i dalje ispunjava propisane uslove - u visini tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, a na osnovu uredne dokumentacije- 359.373,00 din. (119.791,00 x 3);
9) pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja - u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - 86.738,00 din.;
10) drugu solidarnu pomoć u skladu sa opštim aktom.
Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, u visini troškova pogrebnih usluga, na osnovu uredne dokumentacije, u visini priloženih originalnih računa, a najviše do visine mesečne prosečne zarade u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - 86.738,00 din.
čl. 67. i 69. PKU SZ
Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda u slučaju:
1) privremene sprečenosti za rad duže od tri meseca neprekidno u visini jedne prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, jednom u kalendarskoj godini - 119.791,00 din.;
2) nastanka trajne teške invalidnosti u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji- 239.582,00 din.;
3) nabavke medicinskih pomagala, hirurških intervencija i nabavke lekova van pozitivne zdravstvene liste, a najviše u visini jedne prosečne zarade u Republici Srbiji u toku jedne kalendarske godine- 119.791,00 din.;
4) rođenja ili usvojenja deteta zaposlenog - u visini jedne mesečne prosečne zarade bez poreza i doprinosa - 86.738,00 din.
Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti supružnika, vanbračnog partnera ili deteta, odnosno članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog - u visini troškova sahrane prema priloženim računima do neoporezivog iznosa, za pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice u skladu sa ZPDG - 87.799,00 din.
član 26. PKU SST
Za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave - zaposleni ima pravo na solidarnu pomoć za slučaj:
1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice ili teže povrede zaposlenog ili obavljanja specijalističkih lekarskih pregleda u okviru lečenja duže i teže bolesti zaposlenog koji se ne finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ili za koje bi zaposleni na osnovu zakazanog termina pregleda čekao duže od godinu dana;
2) nabavke medicinsko-tehničkih pomagala zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;
4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;
5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;
Solidarna pomoć u toku godine, u slučajevima utvrđenim u stavu 1. tač. 1)-5) priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu organa jedinice lokalne samouprave, a najviše do visine tri prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike što iznosi 260.214,00 din. (86.738,00 x 3).
6) pomoć porodici za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom za slučaj smrti člana uže porodice, najviše do visine dve prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike što iznosi 173.476,00 din. (86.738,00 x 2);
7) mesečnu stipendiju tokom redovnog školovanja za decu zaposlenog čija je smrt nastupila kao posledica povrede na radu ili profesionalnog oboljenja - do visine mesečne prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - 86.738,00 din.
Ukoliko deca borave u predškolskoj ustanovi poslodavac je dužan da nadoknadi troškove boravka u predškolskoj ustanovi;
8) pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine, elementarnih i drugih vanrednih događaja - do visine neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana;
9) rođenja deteta zaposlenog - u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, što iznosi 86.738,00 din.;
10) pomoć zaposlenoj za vantelesnu oplodnju - najviše do tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike, a na osnovu uredne dokumentacije, što iznosi 359.373,00 din. (119.791,00 x 3);
11) drugu solidarnu pomoć za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog u skladu sa merilima propisanim opštim aktom poslodavca i raspoloživim finansijskim sredstvima;
12) u slučaju smrti zaposlenog, porodica ima pravo na naknadu onih troškova pogrebnih usluga koji su propisani aktom o troškovima lokalnog komunalnog pogrebnog preduzeća u mestu sahrane, u visini priloženih originalnih računa, a najviše do visine prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji bez poreza i doprinosa prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - što iznosi 86.738,00 din.
čl. 51. i 52. PKU JLS
Za zaposlene u predškolskim ustanovama:
1) duže ili teže bolesti zaposlenog ili člana njegove uže porodice ili teže povrede zaposlenog;
2) nabavke medicinsko-tehničkih pomagala i aparata za rehabilitaciju zaposlenog ili člana njegove uže porodice;
3) zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;
4) nastanka teže invalidnosti zaposlenog;
5) nabavke lekova za zaposlenog ili člana uže porodice;
Solidarna pomoć u toku godine, u slučajevima utvrđenim u stavu 1. tač. 1)-5) ovog člana priznaje se na osnovu uredne dokumentacije, u skladu sa finansijskim mogućnostima i sredstvima obezbeđenim finansijskim planom kod poslodavca, a najviše do visine dva neoporeziva iznosa u skladu sa ZPDG - što u periodu od 1.2.2023. do 31.1.2024. godine iznosi najviše 100.346,00 din. (50.173,00 x 2);
6) postupka vantelesne oplodnje u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - 86.738,00 din.
7) pomoć članovima uže porodice za slučaj smrti zaposlenog i zaposlenom za slučaj smrti člana uže porodice - najviše do visine neoporezivog iznosa u skladu sa ZPDG - do 87.799,00 din.
Ukoliko pravo na solidarnu pomoć ostvaruje i maloletno dete, isplata solidarne pomoći vrši se u visini neoporezivog iznosa - 87.799,00 din.
8) rođenja ili usvojenja deteta zaposlenog - u visini mesečne prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - 86.738,00 din.
9) štete nastale usled elementarnih nepogoda ili nesrećnim slučajem (požar, poplava, bujica, zemljotres, klizišta i sl.), u porodičnom domaćinstvu u kome živi zaposleni, ukoliko šteta nije nadoknađena iz odgovarajućeg osiguranja - u visini mesečne prosečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike - 86.738,00 din.
Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, odnosno članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, prema priloženim računima, a najviše do neoporezivog iznosa koji je utvrđen ZPDG - 87.799,00 din.
čl. 41. i 43 PKU PU
XII. Jubilarna nagrada
Za državne službenike i nameštenike:
1) Za 10 godina rada u radnom odnosu - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa - 84.227,00 din.;
2) Za 20 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 1) ovog člana uvećane za 30% - 109.495,10 din. (84.227,00 x 130%);
3) Za 30 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 2) ovog člana uvećane za 30% - 142.343,63 din. (109.495,10 x 130%);
4) Za 35 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 3) ovog člana uvećane za 30% - 185.046,72 din. (142.343,63 x 130%);
5) Za 40 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 4) ovog člana uvećane za 30% - 240.560,74 din. (185.046,72 x 130%).
Isplata se vrši prema objavljenom podatku RZS za poslednji mesec u prethodnoj kalendarskoj godini (decembar 2022. godine).
član 46. PKU DO Ne oporezuje se do 25.085,00 din. godišnje (član 18. stav 1. tačka 9) ZPDG);
Na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 10%.
Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika:
1) pola prosečne plate - za 10 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;
2) jednu prosečnu platu - za 20 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;
3) jednu i po prosečnu platu - za 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;
4) dve prosečne plate - za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu;
5) dve i po prosečne plate - za 40 godina rada provedenih u radnom odnosu.
član 31. PKU OSŠ
Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama:
1) 50% prosečne zarade u Republici Srbiji - za 10 godina rada provedenih u radnom odnosu - 57.657,50 din. (115.315,00 x 50%);
2) jedne prosečne zarade u Republici Srbiji - za 20 godina rada provedenih u radnom odnosu - 115.315,00 din.;
3) jedne ipo prosečne zarade u Republici Srbiji - za 30 godina rada provedenih u radnom odnosu - 172.972,50 din. (115.315,00 x 1,5);
4) dve prosečne zarade u Republici Srbiji - za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu - 230.630,00 din. (115.315,00 x 2);
5) tri prosečne zarade u Republici Srbiji - za 40 godina rada provedenih u radnom odnosu - 345.945,00 din. (115.315,00 x 3).
Isplata dospeva u roku od 30 dana od dana kada je zaposleni stekao pravo na jubilarnu nagradu, u skladu sa prosekom zarade iz statističkih podataka iz decembra meseca prethodne godine.
Prosek zarade je prosečna mesečna zarada po zaposlenom u RS prema objavljenom podatku RZS za poslednji mesec u prethodnoj kalendarskoj godini (decembar 2022. godine) .
član 105. PKU ZDR
Za zaposlene u ustanovama kulture:
1) za 10 godina rada provedenog u radnom odnosu, jedna plata;
2) za 20 godina rada provedenog u radnom odnosu, dve plate;
3) za 30 godina rada provedenog u radnom odnosu, tri plate;
4) za 35 godina rada provedenog u radnom odnosu, tri i po plate;
5) za 40 godina rada provedenog u radnom odnosu, tri i po plate;
član 31. PKU KLT
Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite:
1) za 10 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite - u iznosu od 50% prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku - 59.895,50 din.;
2) za 20 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite - u iznosu od jedne prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku - 119.791,00 din.;
3) za 30 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite - u iznosu jedne i po prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku - 179.686,50 din. (119.791,00 x 1,5);
4) za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite - u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku - 239.582,00 din. (119.791,00 x 2);
5) za 40 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite - dve i po prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku - 299.477,50 din. (119.791,00 x 2,5).
član 68. PKU SZ
Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda:
1) pola prosečne plate - za 10 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;
2) jednu prosečnu platu - za 20 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;
3) jednu i po prosečnu platu - za 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;
4) dve prosečne plate - za 35 godina rada ostvarenog u radnom odnosu;
5) dve i po prosečne plate - za 40 godina rada provedenih u radnom odnosu.
član 26. PKU SST
Za zaposlene u predškolskim ustanovama:
1) za 10 godina rada provedenog u radnom odnosu - 50% prosečne plate;
2) za 20 godina rada provedenog u radnom odnosu - jedna prosečna plata;
3) za 30 godina rada provedenog u radnom odnosu - jedna i po prosečna plata;
4) za 35 godina rada provedenog u radnom odnosu - dve prosečne plate.
član 42. PKU PU
Za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave:
1) Za 10 godina rada u radnom odnosu - u visini prosečne zarade bez poreza i doprinosa - 84.227,00 din.;
2) Za 20 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 1) ovog člana uvećane za 30% - 109.495,10 din. (84.227,00 x 130%);
3) Za 30 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 2) ovog člana uvećane za 30% - 142.343,63 din. (109.495,10 x 130%);
4) Za 35 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 3) ovog člana uvećane za 30% -  185.046,72 din. (142.343,63 x 130%);
5) Za 40 godina rada u radnom odnosu - u visini novčane nagrade iz tačke 4) ovog člana uvećane za 30% - 240.560,74 din. (185.046,72 x 130%).
Prosek zarade je prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa po zaposlenom u RS prema objavljenom podatku RZS, za poslednji mesec u prethodnoj kalendarskoj godini (decembar 2022. godine)
član 50. PKU JLS
XIII. Druga primanja
Za državne službenike i nameštenike - Poslodavac je dužan da obezbedi deci zaposlenog starosti do 15 godina života poklon za Novu godinu - novčanu čestitku u vrednosti neoporezivog iznosa koji je predviđen ZPDG član 49. PKU DO Ne oporezuje se do 12.544,00 din. godišnje po jednom detetu (član 18. stav 1. tačka 8) ZPDG)
Za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i domovima učenika - Poslodavac može da, u skladu sa svojom odlukom, iz sopstvenih prihoda, uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata, obezbedi deci zaposlenih do 15 godina starosti prigodni poklon za Novu godinu član 32. PKU OSŠ
Za zaposlene u zdravstvenim ustanovama - Deci zaposlenih do 15 godina starosti pripada pravo na prigodan poklon za Novu godinu - novčana čestitka u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen ZPDG , u skladu sa odlukom direktora zdravstvene ustanove, a uz prethodno pribavljeno mišljenje reprezentativnog sindikata u ustanovi, koji pripada reprezentativnom sindikatu u delatnosti zdravstvene zaštite stanovništva u Republici Srbiji. član 105. PKU ZDR
Za zaposlene u ustanovama kulture - Deci zaposlenih do 15 godina starosti pripada pravo na prigodan poklon za Novu godinu u skladu sa odlukom poslodavca, do iznosa neoporezivog dela, najkasnije do 31. decembra tekuće godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata član 33. PKU KLT
Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite - Deci zaposlenih do 12 godina starosti pripada pravo na prigodan poklon za Novu godinu u skladu sa odlukom poslodavca, a uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata, do neoporezivog iznosa član 70. PKU SZ
Za zaposlene u ustanovama studentskog standarda - Deci zaposlenog, starosti do 15 godina života, poklon za Novu godinu u vrednosti neoporezivog iznosa koji je predviđen ZPDG član 26. PKU SST
Za zaposlene u predškolskim ustanovama - Deci zaposlenih, starosti do 15 godina života, poklon za Novu godinu u visini neoporezivog iznosa  - 12.544,00 din. član 41. PKU PU
Za zaposlene u JLS - deci zaposlenog, do 15 godina života, poklon za Novu godinu - novčanu čestitku u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen ZPDG, u visini utvrđenoj opštim aktom. član 49. JLS
Za ostale prema opštem aktu poslodavca  
XIV. Stipendije i krediti učenicima srednjih škola i studentima
Isplata u skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu   Neoporezivo do iznosa od 38.458,00 din.;
Preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% na oporezivi prihod koji čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa.
XV. Naknada za ishranu - hranarina sportistima amaterima
U skladu sa Zakonom o sportu   Neoporezivo do iznosa od 12.544,00 din.;
Preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% na oporezivi prihod koji čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa.

Napomena:

Propisi kojima je utvrđeno pravo zaposlenih na ova primanja:

 • Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, ... i 95/2018 (autentično tumačenje));
 • Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 98/2007, ... i 84/2015 - dalje: Uredba);
 • Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima - prečišćen tekst ("Službeni glasnik RS", broj 44/2008);
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Službeni glasnik RS", br. 21/2015, 16/2018 (sporazum), 8/2019 (sporazum), 92/2020, 27/2022 (sporazum) i 123/2022 - dalje: PKU OSŠ);
 • Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 96/2019, 58/2020 (Aneks) i 135/2022 (sporazum) - dalje: PKU ZDR);
 • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srboja, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 3/2022 - dalje: PKU KLT);
 • Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 29/2019, 60/2020, 48/2022 (sporazum), 28/2023 (sporazum) i 88/2023 - dalje: PKU SZ);
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač RS ("Službeni glasnik RS", br. 1/2019, 94/2019 (sporazum), 92/2020, 7/2023 (sporazum) i 99/2023 - dalje PKU SST);
 • Poseban kolektivni ugovor za državne organe ("Službeni glasnik RS", broj 38/2019, 55/2020, 44/2023 i 44/2023 (sporazum) - dalje: PKU DO);
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 97/2020, 6/2023, 55/2023 (sporazum) i 88/2023 - dalje: PKU PU);
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave "Službeni glasnik RS", br. 38/2019, 55/2020, 51/2022, 44/2023 i 44/2023 (sporazum) - dalje: PKU JLS);
 • Zakon o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, … 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021, 138/2022 i 92/2023 - dalje: ZPDG).