Stope zatezne kamate

Period Godišnja stopa zatezne kamate
(RKS + 8%)
Od 9.6.2023. do 13.7.2023. 14,25%
Od 14.7.2023. do 13.6.2024. 14,50%
Od 14.6.2024. do izmene referentne stope NBS koja iznosi 6,25% 14,25%

Zatezna kamata se obračunava u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) na osnovu godišnje stope zatezne kamate koja se utvrđuje tako što se na referentnu kamatnu stopu NBS dodaje 8 procentnih poena.