Izvršene su izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom

Datum objave: 03-05-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 35/2023 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, a najznačajnije izmene i dopune odnose se na:

  • ukidanje obaveze pribavljanja dozvole proizvođaču otpada za privremeno skladištenje sopstvenog otpada koji je nastao u postupku obavljanja njegove osnovne delatnosti na lokaciji na kojoj je otpad nastao,
  • način upravljanja građevinskim otpadom,
  • način upravljanja otpadnim muljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda,
  • izdvajanje dozvole za skladištenje otpada koja je ranije bila u okviru integralne dozvole za tretman otpada,
  • nadležnosti za izdavanje dozvola,
  • novi osnov za plaćanje administrativnih taksi na način da su razdvojene takse koje se odnose na neopasni i opasni otpad i dr.

Ovaj zakon stupa na snagu 7. maja 2023. godine.

Pravna i fizička lica treba da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Takođe, propisano je da će se podzakonska akata predviđena za donošenje ovim zakonom doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Detaljnije o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom možete se informisati u narednom broju časopisa REVIZOR, kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.