Nove ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 16. septembar 2022. godine

Datum objave: 19-09-2022


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeno je ažurirano Interno tehničko uputstvo - verzija od 16. septembra 2022. godine.

U nastavku dajemo pregled ispravki Internog tehničkog uputstva od 16. septembra 2022. godine, a koje su  trenutno dostupne samo na demo okruženju:

 • Dodata je mogućnost konfiguracije statičkog tokena za Informacione posrednike (za potrebe poziva servisa od strane Poreske Uprave)
 • Napravljena je nova metoda za brisanje pojedinačnih faktura koje nisu poslate (str. 39 Internog tehničkog uputstva)
 • Omogućeno je preuzimanje XML fajla od strane pošiljaoca (str. 190 i 204 Internog tehničkog uputstva)
 • Omogućeno je korišćenje istih email adresa korisnicima jednog pravnog subjekta
 • Ostala tehnička podešavanja:
  • Ispravljen je problem čuvanja adrese u "Podešavanjima" za pravni subjekat;
  • Dorađena je logika kod automatskog odobravanja faktura;
  • Popravljena je validacija u slučaju kada postoji otkazani avansni račun pri kreiranju konačnog računa;
  • Ispravljen je problem u slučaju više pravnih subjekata sa istim matičnim brojem;
  • Ispravljen je problem pri dodavanju novih kontakata u "Kontakt listu" kod pravnih subjekata sa istim matičnim brojem;
  • Ispravljen je problem da u slučaju pri skidanju XML fajla kroz API servis od strane pošiljaoca, status fakture sa strane primaoca se ne menja u "Pregledano";
  • Povećan je broj karaktera na 500 u nazivu pravnih subjekata u "Kontaktima";
  • Otklonjen je problem u slučaju kada je faktura poslata preko API servisa sa statusom "Ponovo obavešteni", faktura može da se odobri/odbije sa strane primaoca;
  • Ispravljen je problem tako da korisnik može da stornira fakturu koja je prethodno otkazana u CRF-u;
  • Korisniku je onemogućeno da šalje standardnu poresku stopu koja je različita od 10% i 20%;
  • Onemogućeno je da se šalje faktura sa statusom "Nova";
  • Onemogućeno je da se odabere prazna vrednost na listi jedinica mere;
  • Onemogućeno je u polju "Istorija", da pošiljalac faktura vidi ime osobe koja je napravila izmenu od strane primaoca;
  • Onemogućeno je da se šalje faktura sa standardnom poreskom stopom jednaka nuli;
  • Onemogućeno je pravo ulozi "Revizor" da menja polje za email obaveštavanje;
  • Omogućeno je slanje obaveštenja u slučaju automatskog odobravanja faktura;
  • Dodata je validacija da nije moguće dodati "Broj modela poziva na broj" ako nije unet "Poziv na broj";
  • Omogućeno je da adresni podaci na detaljima pravnog subjekta budu uvek vidljivi;
  • Dodat je status "Nova" na filteru statusa sa strane pošiljaoca;
  • Dodato je povezivanje avansnog računa na konačni račun u slučaju slanja računa kroz API servis;
  • Onemogućene su akcije nad fakturom sa strane primaoca, u slučaju da su fakture na strani pošiljaoca u statusu "Greška prilikom slanja" i "Slanje";
  • Ulozi "Revizor" omogućen je pristup stranici za Konfiguraciju Informacionog posrednika;
  • Omogućeno je prihvatanje/odbijanje faktura koje su otkazane na CRF-u;
  • Popravljen je prikaz iznosa u slučaju otvaranja ekrana za unos CRF reklamacija;
  • Popravljena je validacija za dužinu komentara u slučaju storniranja faktura registrovanih na CRF-u;
  • Sklonjen je prikaz rezultata prethodne pretrage na pretrazi pravnih subjekata;
  • Ispravljena je labela za komentar pri storniranju;
  • Dodata je validacija da može da bude samo jedan TaxSubtotal po poreskoj kategoriji i stopi.