Nove ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 5. avgust 2022. godine

Datum objave: 08-08-2022


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeno je ažurirano Interno tehničko uputstvo - verzija od 5. avgusta 2022. godine.

U nastavku dajemo pregled ispravki Internog tehničkog uputstva od 5. avgusta 2022. godine:

 • Omogućeno je filtriranje po datumu kod pretrage pojedinačnih i zbirnih evidencija PDV-a - dodata je mogućnost za filtriranje rezultata po datumima na API pozive za pretragu Pojedinačne i Zbirne evidencije PDV-a. Navedena izmena je prikazana na stranicama 70, 77. i 152. Internog tehničkog uputstva;
 • Omogućeno je kreiranje dokumenta u stranoj valuti, u smislu da ukoliko korisnik odabere stranu valutu potrebno je i da unese kurs dinara prema toj valuti kako bi sistem preračunao i prikazao osnovicu i PDV u dinarima (izmena na strani 208. Internog tehničkog uputstva - na portalu eFaktura postavljen je XML primer fakture sa prometom u stranoj valuti);
 • Automatska registracija privrednih društava na sistem eFaktura počela je da se implementira na način da se sprovodi automatska registracija svih privrednih društava (koji nisu budžetski korisnici), a ispunjavaju sve zahtevane uslove u smislu konzistetnosti podataka, a već nisu registrovani na Sistemu E-faktura;
 • Ostala tehnička podešavanja
  • - Sa PDF dokumenta je uklonjena labela "Obračunati PDV u RSD",
  • - U polje za unos popusta na nivou stavke više nije moguće uneti broj sa više od dve decimale,
  • - Kada se u kontakte dodaje korisnik javnih sredstava u polje predviđeno za matični broj više se ne upisuje JBKJS,
  • - Onemogućeno je da se promeni status dokumenta iz "Greška prilikom slanja" u "Nacrt",
  • - Dodata je poruka o grešci za korišćenje specijalnih karaktera u komentarima koji nisu prihvaćeni od strane CRF-a,
  • - Omogućeno je ažuriranje podataka o privrednom subjektu iz nadležne institucije i u slučajevima kada neki od podataka ne postoji u nadležnoj instituciji,
  • - Ispravljena je slovna greška kod poruke obaveštenja da će započeti preuzimanje dokumenta,
  • - Uklonjeno je polje "Servisni ID",
  • - Polje "Model po pozivu na broj" je ograničeno na 2 karaktera i prihvata samo brojeve (izmena na strani 215. Internog tehničkog uputstva),
  • - Uklonjena je greška koja se pojavljivala nakon što se izvrši zamena "Osnova za izuzeće/oslobođenje od PDV-a" posle ažuriranja nacrta dokumenta.