Objavljeni su podzakonski akti za primenu Zakona o javnim nabavkama

Datum objave: 02-07-2020


U "Službenom glasniku RS", br. 93/2020 objavljeni su podzakonski akti, doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/2019) i to:

  • Uredba o javnim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti;
  • Dinarska vrednost evropskih pragova;
  • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki;
  • Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke;
  • Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki;
  • Pravilnik o postupku otvaranja ponuda;
  • Pravilnik o monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama;
  • Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke;
  • Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci;
  • Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki;

Svi navedeni podzakonski akti su stupili na snagu 1. jula 2020. godine.

Kancelarija za javne nabavke je donela i Uputstvo za objavljivanje podataka o javnim nabavkama koje su izuzete od primene zakona i utvrdila sadržinu standardnog obrasca Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (IIK). Navedeni akti su objavljeni na sajtu Kancelarije za javne nabavke http://www.ujn.gov.rs/propisi/podzakonski-akti/.