Propisi od značaja za poslovanje budžetskih korisnika

Datum objave: 16-12-2020


"U Službenom glasniku RS", broj 151/2020 od 15.12.2020. godine objavljeni su sledeći propisi od značaja za poslovanje budžetskih korisnika:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem;
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa;
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije;
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova.

Opširnije o novodonetim propisima možete se informisati u časopisima Budžet br. 25/2020, kao i u IPC elektronskoj bazi.