Donet je Zaključak Vlade RS povodom isplate/davanja novogodišnjih poklona deci zaposlenih

Datum objave: 28-12-2022


Zaključkom Vlade RS 05 Broj: 401-10935/2022 od 22. decembra 2022. godine, data je preporuka organima državne uprave, službama Vlade, kao i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, da obezbede iznos od 3.000,00 dinara po detetu na ime poklona za Novu godinu - novčanu čestitku za decu zaposlenih za 2023. godinu. Isplata se vrši sa odgovarajućih aproprijacija pripadajućeg razdela korisnika budžeta, odnosno iz sredstva odobrenih preusmeravanjem aproprijacija u skladu sa članom 61. stav 7. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 (dr. zakon) i 138/2022). Podsećamo da se Zaključci Vlade RS ovoga tipa, ne objavljuju u službenim glasilima, niti na drugi način, nego se direktno upućuju na postupanje svim relevantnim korisnicima (na koje se odnosi).