Nova ažuriranja i ispravke SEF-a i Internog tehničkog uputstva - 26. april 2023. godine

Datum objave: 08-05-2023


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljena su ažuriranja i ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - verzija od 26. aprila 2023. godine.

U nastavku dajemo pregled ažuriranja i ispravki SEF-a i Internog tehničkog uputstva od 26. aprila 2023. godine, a koje su od 8. maja 2023. godine dostupne na produkcionom okruženju:

 • Izmene u vezi sa elektronskim fakturisanjem:
  • - Omogućeno je da se Knjižno odobrenje izda i za dokument Avansna faktura, nezavisno od toga da li je dokument Avansna faktura prihvaćen ili nije,
  • - Odobravanje odbijene fakture i za primaoce koji su subjekti javnog sektora, ali samo u slučajevima kad se faktura ne evidentira u CRF,
  • - Sprovođenje promene statusa kod korisnika koji su postali subjekti javnog sektora;
 • Izmene izvršene u delu Pojedinačne evidencije obračuna PDV:
  • - Izmenjene labele za Pojedinačnu evidenciju PDV - navedene izmene prikazane su na str. 156-160. Internog tehničkog uputstva,
  • - Uvedeno je novo obavezno polje Godina na Pojedinačnoj evidenciji PDV - navedena izmena prikazana je na stranici 159. Internog tehničkog uputstva,
  • - Uvedeno je novo opciono polje Osnov za avansno plaćanje na Pojedinačnoj evidenciji PDV - navedena izmena prikazana je na stranici 159. Internog tehničkog uputstva,
  • - Na korisničkom interfejsu je ukinuto polje Inostrana faktura na Pojedinačnoj evidenciji PDV,
  • - Na korisničkom interfejsu je ukinuto polje Pravo na odbitak PDV za tipove dokumenata Interni račun za promet stranog lica i Drugi interni račun, na Pojedinačnoj evidenciji PDV;
 • Izmene izvršene u delu Zbirne evidencije obračuna PDV:
  • - Izmenjene labele za Zbirnu evidenciju PDV - navedene izmene prikazane su na str. 153-156. Internog tehničkog uputstva,
  • - Uvedeno je novo obavezno polje Datum evidentiranja na Zbirnoj evidenciji PDV - navedena izmena prikazana je na stranici 155. Internog tehničkog uputstva,
  • - Na korisničkom interfejsu su ukinuta sva polja Opis prometa na Zbirnoj evidenciji PDV,
  • - Na korisničkom interfejsu su ukinuta sva polja Ukupan iznos na Zbirnoj evidenciji PDV;

Napomena: Sve razlike između prethodne i nove verzije API metoda za evidenciju PDV su prikazane u dokumentu objavljenom na portalu e-Faktura.

 • Ispravke:
  • - Skraćeno vreme za ponovno slanje fakture sa istim RequestID na najmanju moguću vrednosti (do završetka zahteva koji se izvršava). Omogućeno da korisnik Nosilac javnih nabavki preuzme prilog fakture,
  • - Refaktorisanje logike vraćanja grešaka i raščlanjivanje grešaka od InvalidXml tipa greške,
  • - Prilikom otkazivanja avansnog računa i pravljenja novog sa istim brojem, ispravljen problem kod kreiranja konačnog računa koji se referencira na aktivni avans, ignoriše se otkazani,
  • - Izjednačavanje izgleda PDF i XML vezano za podatke pošiljaoca i primaoca - PDF koristi podatke o primaocu i pošiljaocu isključivo iz XML datoteke,
  • - Ispravljena validaciona greška u slučaju prevelikih iznosa,
  • - Ukinuta je globalna pretraga dokumenata na vrhu stranica za pregled ulaznih i izlaznih dokumenata,
  • - Implementirano je posebno polje za pretragu ulaznih i izlaznih dokumenata preko koga je moguće pretražiti ulazna i izlazna dokumenta na osnovu broja dokumenta,
  • - Redizajniran sistem filtera na pregledu ulaznih i izlaznih dokumenata,
  • - Implementirano je filtriranje liste poslatih i primljenih faktura po pošiljaocu/primaocu na korisničkom interfejsu,
  • - Dodata validaciona greška u slučaju unosa kompanije koja nije subjekt javnog sektora kao Nosioca javnih nabavki pri uvozu XML u Sistem e-faktura,
  • - Dodata validacija da nije moguće odobriti stornirani dokument.