Izmenjen je Zakon o PDV

Datum objave: 08-10-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 72/2019 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV čije će se odredbe primenjivati od 1. januara 2020. godine, osim odredaba koje se odnose na:

 • propisivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes;
 • smanjenje ukupne vrednosti dobara za koja strani putnik koji ih otprema u inostranstvo može da ostvari pravo na povraćaj PDV sa 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na 6.000 dinara, uključujući PDV, obavezu prodavaca - obveznika PDV da na zahtev stranih putnika izdaju dokumentaciju na osnovu koje putnici mogu ostvariti povraćaj PDV, kao i produžavanje roka za dostavljanje dokaza da je putnik otpremio dobra u inostranstvo na 12 meseci od dana otpremanja dobara;
 • poresko oslobođenje kod uvoza dobara koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes, poresko oslobođenje kod uvoza dobara po osnovu popravke u garantnom roku i dobara za posebne namene na osnovu odluke Vlade RS, kao i usklađivanje sa odredbama Carinskog zakona

i odredaba koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona, tj. od 15. oktobra 2019. godine.

Najznačajnije izmene odnose se na sledeće:

 • uređivanje poreskog tretmana prometa dobara i usluga nastalih po osnovu prenosa vrednosnih vaučera,
 • bliže uređivanje mesta prometa dobara i mesta prometa usluga konzumacije jela i pića na brodovima, odnosno u letilicama i vozovima,
 • preciznije uređivanje mesta prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem,
 • propisivanje preciznijeg definisanja prometa koji vrši strano lice u Republici Srbiji po osnovu kojeg postoji obaveza evidentiranja u sistem PDV,
 • da jedan od momenata za nastanak poreske obaveze, pored dana prometa i dana naplate, odnosno plaćanja avansa, bude i dan izdavanja računa za promet usluga neposredno povezanih sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, nezavisno od pružaoca tih usluga, kao i za promet usluga tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period,
 • preciznije utvrđivanje procenta srazmernog poreskog odbitka, kao i ukidanje obaveze podele prethodnog poreza ako je utvrđeni procenat srazmernog poreskog odbitka najmanje 98%,
 • da se pri utvrđivanju procenta srazmernog poreskog odbitka ne uzimaju u obzir povremeni prometi nepokretnosti i povremeni prometi usluga iz oblasti prometa novca i kapitala, kao i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koje se naplaćuje naknada,
 • preciziranje pravila koja se odnose na mogućnost ispravljanja pogrešno obračunatog PDV u većem iznosu,
 • propisivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes,
 • propisivanje poreskog oslobođenja za uvoz dobara za posebne namene, na osnovu odluke Vlade RS,
 • smanjenje iznosa vrednosti dobara koja strani putnici otpremaju u ličnom prtljagu koji nose sa sobom u inostranstvo sa 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na 6.000 dinara, uključujući PDV, po osnovu kojih mogu ostvariti povraćaj PDV.

O Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV detaljno smo pisali u časopisima REVIZOR br. 20 i BUDŽET br. 20, a o svim usvojenim izmenama Zakona o PDV koje se neznatno razlikuju od Predloga zakona (samo u delu izmena koje se odnose na poreska oslobođenja prilikom uvoza dobara) detaljno se možete informisati u časopisima REVIZOR br. 21 i BUDŽET br. 21, kao i IPC elektronskim paketima.