Mere i aktivnosti za razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji

Datum objave: 12-10-2019


U cilju unapređenja elektronske trgovine na domaćem tržištu Vlada Republike Srbije objavila je:

  • Program za razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji za period 2019-2020. godine (u daljem tekstu: Program) i
  • Akcioni plan za sprovođenje Programa za  razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji za period 2019-2020. godine.

U okviru Programa utvrđene su programske mere i aktivnosti čija realizacija treba da doprinese unapređenju svih segmenata u procesu online naručivanja roba/usluga, kao što su: zaštita potrošača, logistika, carinske procedure i tarife, elektronska plaćanja itd., a koji su od suštinskog značaja za dalji rast i razvoj ovog oblika trgovine.

Istovremeno, realizacija programskih mera i aktivnosti treba da doprinese jačanju poverenja potrošača u ovaj vid kupovine, kao i boljem poslovnom ambijentu za trgovce koji prodaju robu/usluge preko interneta.

Napominjemo da je pravni osnov za donošenje ovog programa sadržan u članu 38.  Zakona o planskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 30/2018), kojim je propisano da dokument javnih politika na republičkom nivou usvaja Vlada, osim ako je drugačije propisano posebnim zakonom.

Analizirajući postojeće stanje elektronske trgovine u Republici Srbiji, u 2018. godini prema izveštaju Republičkog zavoda za statistiku, više od 1.800.000 ljudi kupilo je nešto na internetu. Ipak, redovnih online kupaca (kupci koji kupuju više od 10 puta u tri meseca) ima samo 5,6%, dok je ovaj procenat na nivou Evropske unije 15%. Ovo je samo jedan od pokazatelja da se elektronska trgovina u Republici Srbiji nedovoljno koristi i da ljudi nemaju naviku, ali ni dovoljno poverenja, da redovno kupuju onlajn.

Upravo iz navedenih razloga, a radi unapređenja i daljeg razvoja elektronske trgovine u našoj zemlji, Programom je predviđena realizacija mera i aktivnosti kako bi se ostvarili sledeći ciljevi:

  • otklanjanje barijera na strani ponude i na strani tražnje na tržištu elektronske trgovine;
  • jačanje infrastrukture u elektronskoj trgovini;
  • unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti elektronske trgovine.

Ciljne grupe Programa su:

  • trgovci koji obavljaju elektronsku trgovinu, pre svega mala i srednja preduzeća;
  • ženskoj populaciji u oblasti elektronske trgovine;
  • privredna društva/preduzetnici koji pružaju poštanske/kurirske usluge;
  • potrošači;
  • nadležni inspekcijski organi.

Nosioci aktivnosti Programa su: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo finansija, Narodna banka Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a partneri u realizaciji aktivnosti su: poslovne banke i drugi pružaoci platnih usluga, Privredna komora Srbije, Ecommerce asocijacija, relevantni fakulteti itd.

Sredstva za realizaciju Programa  u 2020. godini biće planirana prilikom izrade budžeta za navedeni period u okviru datih limita na razdelu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Pored navedenog, deo sredstva za realizaciju Programa u narednim godinama biće obezbeđen i iz sredstava donatora.

Sastavni deo ovog programa je Akcioni plan za sprovođenje Programa za razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji za period 2019-2020. godine.

Program će biti objavljen na: internet stranici Vlade Republike Srbije, na portalu e-Uprava, na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kao i u "Službenom glasniku RS".

Napominjemo da se ovaj program donosi prvi put i predstavlja prvi dokument javne politike u oblasti razvoja elektronske trgovine za period 2019-2020. godine.