Mogućnost isplate novčanih čestitki za decu zaposlenih kod budžetskih korisnika u 2019. godini

Datum objave: 09-10-2019


Prema Rebalansu budžeta za 2019. godinu predviđeno je da se u budžetskoj 2019. godini i dalje neće vršiti obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, kao i drugih primanja iz člana 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 (US) i 113/2017), predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, i drugim aktima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije, lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene, kao i novčanih čestitki za decu zaposlenih.

U tom smislu prema Rebalansu budžeta za 2019. godinu data je mogućnost budžetskim korisnicima u 2019. godini da predvide iznose za isplatu novčanih čestitki za decu zaposlenih.