Nove ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 25. jul 2022. godine

Datum objave: 26-07-2022


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeno je ažurirano Interno tehničko uputstvo - verzija od 25. jula 2022. godine.

Kratak pregled ispravki SEF-a dajemo u nastavku:

1. Proširen je obuhvat poreskih kategorija

 • Kod poreske kategorije N (anuliranje) omogućeno je da se posle iskazivanja podataka o prometu dobara i usluga koji se vrši uz naknadu, ukoliko je za taj promet drugim zakonom propisano umanjenje iznosa za plaćanje, prikazivanje umanjenja iznosa za plaćanje vrši se tako što se u delu količina navodi -1, a u delu cena se navodi iznos za koji se vrši umanjenje (Interno tehničko uputstvo str. 211);
 • Dodata je nova šifra osnova za PDV kategoriju "N" PDV-RS-3-DZ;

2. Statusi "Nova" i "Otkazana" E-faktura

 • Omogućeno je slanje fakture koja je menjana nakon ažuriranja nacrta. Kao što je poznato faktura posle početnog punjavanja može da ostane u statusu "Nacrt" i da se menja sve dok se ne pošalje;
 • Uklonjeno je obeležavanje dokumenta kao duplikata kada korisnik iskoristi broj dokumenta koji je otkazan;

3. Novi status

 • Dodat je novi status CirStatusSyncError koji se odnosi na fakture koje u SEF-u nemaju status dokumenta iz CRF-a;

4. Avansni račun i Knjižno odobrenje/zaduženje nemaju CRF status

 • Prilikom slanja Avansnog računa, Knjižnog odobrenja/zaduženja neće se prikazivati iskačući prozor za potvrdu da nije obeleženo slanje u CRF kada se dokument šalje ka subjektu javnog sektora;

5. Nemogućnost slanja E-fakture u stranoj valuti

 • Korisnicima je onemogućeno da menjaju valutu dokumenta na stranici Podešavanja dokumenta (uvek je RSD) i s tim u vezi dodata je odgovarajuća poruka kada korisnik pokuša da otpremi dokument koji je u stranoj valuti;

6. Podešavanja podataka o kompaniji

 • Moguće je imati samo jednu adresu upisanu u bazu. Osim toga, dozvoljen je unos broja telefona u bilo kom formatu na stranici "Podešavanja kompanije" (Detalji nove ispravke 2.7 str. 4 od 4 25.7.2022), a takođe   omogućeno je osvežavanje podataka o PIB-u i u slučaju kada je prethodna vrednost bila prazna;

7. Jezička podešavanja:

 • Urađen je prevod na ćirilicu labele JMBG na stranici "Dodaj novu kompaniju";
 • U verziji na engleskom jeziku promenjen je naziv dugmeta na iskačućem prozoru za potvrdu da nije obeleženo slanje u CRF kada se dokument šalje subjektu javnog sektora;

8. Ostala tehnička podešavanja

 • Prilikom unosa maksimalnog iznosa u polje "Cena" ukupan iznos se ne umanjuje za 0,01, što je prethodno bila tehnička korekcija;
 • Dodata je odgovarajuća poruka ukoliko korisnik pokuša da otpremi dokument sa negativnom cenom putem API-ja;
 • Popravljena je paginacija na stranicama: Pojedinačna evidencija PDV-a i Zbirna evidencija PDV-a;
 • Promenjena je logika zaokruživanja na 2 decimale, u smislu da se uvek zaokružuje na veću decimalu kada je poslednja cifra 5;
 • Dodata je odgovarajuća poruka kada korisnik pokuša da otpremi dokument sa negativnom cenom;
 • Urađena je transliteracija polja za pretragu u padajućem meniju kod naziva kompanije.